Публічна оферта

про надання благодійного пожертвування в загальнокорисних благодійних цілях

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані Благодійник) – відвідувачам сайту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ОБ’ЄДНАННЯ  ПРАВОЗАХИСТУ  ГРОМАДЯН”, в мережі Інтернет:  https://saveukraine.team/ (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ОБ’ЄДНАННЯ  ПРАВОЗАХИСТУ  ГРОМАДЯН ” (код ЄДРПОУ 39902745), в особі Голови правління Коваленко Олени   Володимирівни, що діє на підставі Статуту, (далі – Організація) укласти договір про благодійну пожертву  відповідно  до  Ст.639-642  ЦК  України  (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

 

 
1.Терміни та визначення:

1.1 Публічна оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

1.2 Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником  у власність Організації для досягнення нею  певних,  (можливо,  заздалегідь обумовлених) цілей діяльності, відповідно до Статуту  Організації, Договору та законодавства  України:

  • речей, грошей (готівкових та  безготівкових), валюти (в т.ч. криптовалюти), 
  • цінних паперів, підприємств, доль господарських  товариств,
  • іншого майна (рухомого  та  нерухомого), майнових прав  та  обов’язків, результатів робіт, послуг, результатів інтелектуальної, творчої діяльності, інформації, а також інших матеріальних і нематеріальних благ.

Під  терміном  «заздалегідь обумовлених»  мається  на  увазі: згаданих   у   листуванні в: паперових  носіях, е-мейлах,  СМСах, месенджерах, тобто  за  наявності  як  мінімум  однієї  пари питання-відповідь між    Благодійником  та Організацією, денотат  якого  дозволяє  однозначно  зробити  висновок,  що  сторони  дійшли  згоди.  Не  є «заздалегідь обумовленням»  інформація  у  полі   „призначення  платежу”  у  платіжному  дорученні  та  аналогічні  однобічні  побажання  та  нагадування.  У всіх  інших  випадках Організація  використовує Благодійну пожертву керуючись  власним досвідом доброчинної  діяльності.

1.3 Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення Благодійної  пожертви.

Моментом Акцепту є дата зарахування коштів  або цінних  паперів на   рахунок Організації,  або  дата  підписання  акту  прийому-передачі  майна  з п.1.2.

1.4. Допомога – усі  перелічене  у  п.1.2 Договору, передане  Організацією  кінцевому  отримувачеві  благодійної  допомоги (далі – Отримувач). Відповідно  до  законодавства  України  та  Статуту Організації  Отримувачем можуть  бути :

– Збройні  Сили  України  та  інші  силові  відомства

– добровольці і територіяльна  оборона

– підприємства оборонного  профілю  усіх  форм  власності

– діти  і  біженці

(список  не  вичерпний)

Негайно  після отримання Допомога  стає  власністю  Отримувача. Він  несе  повну  відповідальність за  неї: володіє, користується  та  розпоряджається  нею  на  власний  розсуд. 

2. Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації Благодійної пожертви, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації.
Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування.
Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною зі сторін Договору.

3. Акцепт Оферти означає, що:

3.1. Благодійник згоден з усіма положеннями  Договору, він ознайомлений зі Статутом Організації, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Організації, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору.

3.2. Благодійник, або фізична  особа  яка  передає Благодійну пожертву  від  імені  Благодійника, має  повних  18  років і тому на його  стосунки  з  Організацією  не  поширюються  статті 221-228 ЦК  України.

3.3. Благодійник, або фізична  особа  яка  передає Благодійну пожертву  від  імені  Благодійника, не знаходиться  у  стані  алкогольного  чи  токсичного  отруєння, не знаходиться  під  впливом  психотропних  речовин  тощо і  тому на його  стосунки  з  Організацією  не  поширюються  статті 229-236 ЦК  України.

4. Права та обов’язки Організації:

4.1. Організація має право отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до умов цього Договору;

4.2. Місце проведення  збору Благодійних пожертв: збір  проводиться на території будь-якої з країн світу.

4.3. Термін збору Благодійних пожертв: збір  триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.

5.Права та обов’язки Благодійника:

5.1. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням Благодійних пожертв. Доступ до фінансових звітів Організації здійснюється Благодійником за його письмовою заявою. Копіювання  документів  та  інші супутні  розходи  оплачує Благодійник.

5.2. Інша інформація надається Організацією у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

5.3. Всі витрати з передачі  Організації Благодійної  пожертви (комісії  банку, ЦНАПу, нотаріусу, Національному депозитарію  тощо) несе Благодійник,  якщо тільки  відповідно  до  правил п.1.2.  не  досягнута  домовленість  про  інше.

6. Порядок використання Благодійних пожертв:
Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності Організації, Статуту  Організації  та  законодавства  України.

7. Згода на обробку персональних даних

Шляхом Акцепту Публічної оферти  відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Благодійник надає згоду Організації  на обробку та використання в установленому порядку наданих  ним персональних даних.

Благодійник  підтверджує, що отримав повідомлення про включення його персональних даних до бази персональних даних з метою реалізації статутної діяльності Організації відповідно до Статуту Організації та законодавства України, а також відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

8. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійного пожертви, підписки на новини Організації або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Організацією можуть направлятися листи та повідомлення. Організація має право опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім’я та по батькові або назву Благодійника.

У  разі  незгоди з  цим Благодійник  має  попередити  Організацію е-мейлом, телефоном  або  у  месенджері.

Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.